Upgrade

NESU паметна картичка

Започни

Upgrade

NESU Паметна Картичка

Користење на високо-технолошки уреди го одбележуваат денешното општество и луѓето во секојдневниот живот постојано се под влијание на електросмог, односно области на животната средина на различни фреквенции чие влијание постојано се зголемува. Некои од Симптомите на таквото негативно влијание на ЕМГ зрачење на човечкото тело се нарушена концентрација,главоболки, синдром на хроничен замор, болести на ендокриниот систем ...

Мобилни уреди, за повеќето луѓе се најголем извор за ЕМГ зрачење, умерено силни полиња може значително да влијаат врз здравјето на луѓето. Сепак, мобилните комуникации во последните 20 години значително се проширија и денеска скоро да не може да се замисли животот без мобилни телефони.

НЕСУ настана како резултат на многу години истражување со цел да се заштитат луѓето од ефектите на електромагниот смог и може да се препорача на сите лица кој употребуваат мобилни телефони и лица кој на било кој друг начин се изложени на електромагнетно зрачење од разни уреди.

Upgrade

Влијание на електромагнетното зрачење на човековото тело

Вклучените мобилни уреди постојано емитуваат магнетни импулси. Кога остваруваме повик или испраќаме SMS порака дополнително се создава висока фрекфенција на зрачења.

Некои од симптомите и здравствените последици кои можат да се случат за време на честата употреба на мобилните телефони и присуството на предавател за мобилни уреди се следни: